XXX A FRoSTA az Ön telephelyén is elérhető.

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

I. ÁLTALÁNOS

A FRoSTA weboldala használható a felhasználó személyes adatainak megadása nélkül is. Ha azonban a személyes adatok feldolgozása szükséges és az ilyen feldolgozásnak nincs törvényi alapja, minden alkalommal hozzájárulást kérünk a felhasználó személyes adatainak feldolgozásához.

A személyes adatok feldolgozása az EU adatvédelemre vonatkozó rendeletével (GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően történik.

Adatkezelőként a bydgoszcz-i székhelyű FRoSTA minden erőfeszítést megtett a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legmagasabb védelmének biztosítása érdekében.

A felhasználó személyes adatainak adatkezelője:

FRoSTA sp z o.o.

ul. Witebska 63

85-778 Bydgoszcz

Lengyelország

(„FRoSTA”, „Adatkezelő”)

Weboldal: www.frosta.hu

Telefon: + 3633500350- kapcsolatfelvétel a személyes adatokért felelős munkatárssal munkanapokon hétfőtől péntekig 8-16-ig

E-mail cím: info@frosta.hu

.

II. GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

A FRoSTA weboldala egy sor általános információt gyűjt össze automatikus előhívás vagy a felhasználó által történő előhívás esetén. Az ilyen információk szerver naplófájlként kerülnek tárolásra. Ez a következő adatokat érinti:

1) Webböngészők típusai és verziói

2) A weboldal előhívására használt operációs rendszer

3) Weboldalak címe, ahonnan a FRoSTA oldalakra történik hivatkozás

4) Honlap aloldalai

5) A honlap megnyitásának időpontja

6) IP címek

7) Internetszolgáltató adatai

A fenti adatok nem felhasználói profil létrehozására szolgálnak. A fenti adatok az internetes oldal tartalmának megfelelő megjelenítését és optimalizálását, valamint reklámcélokra szolgál. A fenti adatokat illegális tevékenység esetén a bűnüldöző hatóságok is felhasználhatják. A fenti adatokat anonimizált statisztikai elemzésnek vetik alá a felhasználói adatok védelmének növelése érdekében. Az anonim szerver naplófájlok más személyes adatoktól elkülönítve tárolódnak. Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait a Felhasználó által elektronikusan is benyújtható kérelmek elbírálása érdekében is gyűjtheti és feldolgozhatja. Ez különösen akkor áll fenn, amikor a kérelmező a megfelelő információkat, kérelmeket, panaszokat és alkalmazásokat e-mailben vagy az Adatkezelő internetes oldalán található online űrlap segítségével küldi át.

III. ELEKTRONIKUS KAPCSOLAT

A FRoSTA weboldala olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a gyors, elektronikus úton történő kapcsolatfelvételt az Adatkezelővel. Ha a felhasználó e-mailen keresztül vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, az ily módon átadott személyes adatok automatikusan eltárolódnak. Az ilyen, a felhasználó által önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő feldolgozás vagy az érintettel való kapcsolattartás céljából tárolja. Ezek a személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek részére.

IV. HOZZÁSZÓLÁS A WEBOLDALON

A FRoSTA weboldala lehetővé teszi a felhasználók számára egyéni hozzászólások mentését a weboldal egyes blogjaihoz. A hozzászólások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy saját tartalmakat tegyenek közzé a weboldalon, amelyek azonban nem sérthetik az általánosan alkalmazandó jogszabályokat, a társadalmi együttélés és a közerkölcs szabályait, különös tekintettel a tiltott vagy obszcén tartalmakra és személyes adatokra. Tisztában kell lenni azzal, hogy ezt a tartalmat olyan felhasználók is kommentelhetik, akik más felhasználókkal vitába léphetnek. A hozzászólásokat, valamint a hozzászólás időpontjára és az adatokkal érintett személy által kiválasztott felhasználóra (fedőnévre) vonatkozó információkat tárolják és közzéteszik. Rögzítésre kerül továbbá az adatok alanyához az internetszolgáltató (ISP) által hozzárendelt IP-cím. Az ilyen IP-cím tárolás biztonsági okokból történik, valamint abban az esetben, ha az adatokkal érintett személy sérti harmadik felek jogait vagy illegális tartalmakat tesz közzé az adott hozzászólás által. Ez okból, a fentiekben említett személyes adatok tárolása az adatkezelő érdekeit szolgálja, hogy jogsértés esetén érvényteleníthessék azokat. Az összegyűjtött személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek részére, kivéve, ha az ilyen átadást törvény írja elő vagy az Adatkezelő védelmét szolgálja. Az Adatkezelő jogosult törölni azokat a tartalmakat, amelyek sértik az általánosan alkalmazandó jogszabályokat, a társadalmi együttélés és a közerkölcs szabályait, különös tekintettel a tiltott vagy obszcén tartalmakra és személyes adatokra. Az Adatkezelő azonban nem képes valós időben nyomon követni a weboldal forgalmát. Ezért minden felhasználó köteles különös figyelmet fordítani az általa a weboldalon közzétett tartalomra.

V. A SZEMÉLYES ADATOK MEGADÁSÁNAK TÖRVÉNY ÁLTAL VAGY SZERZŐDÉS ÁLTAL ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉGE

A weboldalon keresztül a FRoSTA nem nyújt elektronikus szolgáltatásokat. A weboldal nem tartalmaz értékesítési funkciókat.

A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség eredhet a törvényi előírásokból vagy a FRoSTA által hagyományos úton értékesített termékekre vonatkozó reklamációk, kifogások vagy kérelmek esetében keletkezhet. Ezeket az adatokat az Adatkezelő részére e-mail cím segítségével vagy online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lehet rendelkezésre bocsátani. A személyes adatok megadásának elmulasztása nem teszi lehetővé, hogy a FRoSTA kivizsgálja a panaszt/kérelmet.

A termékek weboldalon történő értékeléséhez semmilyen körülmények között nem szükséges a személyes adatok megadása - az adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes. Épp ellenkezőleg, javasoljuk, hogy a felhasználók olyan álneveket (fedőneveket) használjanak, amelyek nem teszik lehetővé azonosításukat. Ennek a pszeudonimizációnak meg kell akadályoznia az adatok adott személyhez való összekapcsolását kiegészítő olyan információk felhasználása nélkül, amelyeket el kell különíteni az álnévtől és amelyeket a felhasználónak titkosítania kell.

Engedélyezett felhasználónév pl.: tojas777

Nem engedélyezett felhasználónév pl.: kovacs.katalin

VI. AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA

A személyes adatokat kizárólag akkor lehet feldolgozni, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

1) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célra történő kezeléséhez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

2) az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja),

3) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja),

4) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja),

5) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja),

6) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja),

7) a FRoSTA-t megbízták a személyes adatok feldolgozásával.

A weboldalon keresztül begyűjtött személyes adatokat a felhasználó hozzájárulása alapján gyűjtik be (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) meghatározott céljából (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja).

VII. FELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározására használt kritériumok megfelelnek a törvények által előírt tárolási időszakoknak. Ezen időszak elteltével a vonatkozó adatok rendszeresen törlésre kerülnek, amennyiben már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkezdéséhez.

Az Adatkezelő kizárólag az adatok begyűjtését szolgáló cél eléréséhez szükséges ideig és meghatározott jogalap alapján kezeli és tárolja az érintett felhasználó adatait. Az Adatkezelő a cél vagy a jogalap megszűnése esetén, különösen az adatok tárolási idejének lejárta után, az adatokat törli.

VIII. AZ ADATALANY FELHASZNÁLÓ JOGAI

1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS JOGA

Az adatalany felhasználó jogosult bármikor megerősítést kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e és jogosult megkapni a következő információkat:

1) melyik személyes adatai kerültek feldolgozásra,

2) a kezelt személyes adatok kategóriái,

3) a feldolgozás célja,

4) információk azokról a címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akiknek a személyes adatok átadásra kerültek vagy kerülnek, különös tekintettel a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben található címzettekre,

5) (ha lehetséges) a személyes adatok tárolásának tervezett időpontja, és ha ez nem lehetséges, az ilyen időszak meghatározásának kritériumai,

6) információk a jogosult személyt jogáról arra vonatkozóan, hogy kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy feldolgozásának korlátozását az Adatkezelőtől, valamint jogát az ilyen feldolgozás elleni kifogás benyújtására,

7) a felügyeleti szervhez beadott panasz benyújtásával kapcsolatos jogra vonatkozó információk,

8) amennyiben a személyes adatok nem a jogosult személytől kerültek begyűjtésre - azok forrására vonatkozó mindennemű rendelkezésre álló információ;

9) információk az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilozást és - legalább ezekben az esetekben - a döntések meghozatalának elvére vonatkozó fontos információkat, valamint az ilyen feldolgozásnak a jogosult személyre gyakorolt jelentőségére és várható következményeire vonatkozó információkat;

10) információ arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok átadásra kerülnek-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek, valamint az ilyen átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val. Ebben az esetben az Adatkezelő átadja az érintett Felhasználó számára a feldolgozott személyes adatok másolatát.

2. KIIGAZÍTÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett Felhasználó jogosult követelni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó, helytelen személyes adatok haladéktalan kiigazítását. A feldolgozás céljának figyelembe vétele mellett, az érintett személynek jogában áll követelni a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve kiegészítő nyilatkozat benyújtása útján.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni hozzáférési jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val.

3. TÁROLÁS MEGSZÜNTETÉSÉHEZ VALÓ JOG

Az érintett Felhasználó jogosult követelni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, az Adatkezelő pedig köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi körülmények valamelyike fellép:

1) a személyes adatok többé már nem szükségesek arra a célra, amelyre begyűjtésre kerültek vagy más módon dolgozzák fel azokat;

2) az érintett személy visszavonta az adatfeldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást és a feldolgozásnak nincs más jogalapja,

3) az érintett személy kifogást emel a feldolgozás ellen és nem léteznek felsőbbrendű törvényileg indokolt alapok a feldolgozásra;

4) a személyes adatokat feldolgozása jogellenesen történt.

5) a személyes adatokat törölni kell az Adatkezelőre vonatkozó uniós jogszabályok vagy a tagállamban hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeknek való megfelelés céljából;

6) a személyes adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kerültek begyűjtésre.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és kötelezettség terheli az adott személyes adatok törlésére a fent emített alapon, akkor - figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit - ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, a személyes adatokat kezelő személyek tájékoztatása érdekében arra vonatkozóan, hogy az érintett személy kéri, hogy az adatkezelők töröljenek minden hivatkozást ezekhez az adatokhoz, a személyes adatok másolataihoz vagy replikációihoz, amennyiben azok feldolgozása nem szükséges: a) a szabad véleménynyilvánításhoz és információhoz való jog gyakorlásához; b) az adatkezelőre vonatkozó uniós jogszabály vagy tagországi jogszabály által előírt jogszabályi feldolgozási kötelezettségnek való megfeleléshez, vagy az adatkezelőre bízott, a közérdek érdekében vagy hatósági jogkör gyakorlása keretein belül végzett feladathoz; c) közérdek tekintetében a közegészségügy területén; d) közérdekű célokra archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra, amennyiben valószínű, hogy a jog gyakorlása ellehetetleníti vagy jelentősen megakadályozza az ilyen célú feldolgozást; vagy e) a követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4. A FELDOLGOZÁS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett Felhasználó jogosult követelni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását az alábbi esetekben:

1) az érintett személy kétségbe vonja a személyes adatok helyességét - az adott adatok helyességének Adatkezelő általi ellenőrzését lehetővé tevő időszakra;

2) kiderült, hogy az adatfeldolgozás jogellenes, az érintett személy ellenzi személyes adatainak törlését, cserébe az adatok felhasználásának korlátozását kérve;

3) az Adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett személynek azokra szüksége van a követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

4) a jogosult személy kifogást emelt - mindaddig, amíg megállapítást nem nyer, hogy az Adatkezelő oldalán álló jogalapok előnyt élveznek-e a jogosult személy által emelt kifogások jogalapja ellen.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val.

5. ADATÁTVITELHEZ VALÓ JOG

Az érintett Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőtől az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban, valamint jogosult átküldeni ezeket a személyes adatokat más adatkezelőnek, anélkül, hogy a FRoSTA ezt megakadályozná, amennyiben:

1) az adatfeldolgozás hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pontja) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik; valamint

2) az adatfeldolgozás automatizált módon történik,

amennyiben a feldolgozásnak nincs alkalmazása, amely közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val. Az adatátvitelhez való jog gyakorlása esetén az érintett személy jogosult kérni, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül más adatkezelő részére küldje át, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

6. KIFOGÁSOLÁSI JOG

Az érintett felhasználó jogosult bármikor - sajátos helyzetével kapcsolatos okokból - kifogást emelni személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen (vagyis ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha a feldolgozás az Adatkezelő által teljesített törvényileg megalapozott érdekekből eredő célokhoz szükséges), beleértve a fenti alapokra támaszkodó profilozást. Az Adatkezelő nem kezelheti a továbbiakban a személyes adatokat, kivéve, ha kimutatja a feldolgozás fontos, törvényileg megalapozott alapját, amelyek felsőbbrendűek az érintett személy érdekei, jogai és szabadsága felett, vagy ha kimutatja a követelések meghatározásának, érvényesítésének vagy védelmének alapját.

Ha a személyes adatokat közvetlen marketing céljából dolgozzák fel, az érintett Felhasználó jogosult bármikor kifogást emelni a személyes adatait érintő, ilyen marketing céljára végzett feldolgozás ellen, beleértve a profilozást, a közvetlen marketinggel kapcsolatos körben. A közvetlen marketing céljaira történő feldolgozás elleni kifogás benyújtása esetén az adott személyes adatok feldolgozása ilyen célra a továbbiakban nem lehetséges.

Ha a személyes adatokat tudományos vagy történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célokból dolgozzák fel, az érintett személy jogosult - sajátos helyzetével kapcsolatos okokból - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, kivéve, ha az adatfeldolgozásra közérdek céljából végzett feladat teljesítéséhez van szükség.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val. Továbbá, a Felhasználó, függetlenül a 2002/58/EK sz., a magánélet védelméről és hírközlésről szóló irányelv rendelkezéseitől, jogosult kifogást benyújtani technikai specifikációt alkalmazó automatizált eszközök segítségével.

7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZÁS EGYÉNI ESETEKBEN, BELEÉRTVE A PROFILOZÁST

A FROSTA nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt a weboldal profilozás elvének vonatkozásában sem. Tartalmaz azonban olyan elemeket (ún. plug-ineket), amelyek a jelen irányelv X. pontjában leírt közösségi csatornákra hivatkoznak, melyek keretein belül profilozásra kerülhet sor. Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy ne váljon a kizárólag az automatizált feldolgozáson, ezen belül a profilozáson alapuló döntés tárgyává, és amelyek jogi következményeket vonnak e személyre vonatkozóan vagy más hasonló módon befolyásolják az adott személyt, kivéve, ha ez a döntés: a) az érintett személy és az Adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez szükséges; vagy b) törvényileg engedélyezett az Adatkezelőre vonatkozó uniós jogszabályok vagy tagállami jogszabályok által és amely jogszabályok megfelelő intézkedéseket írnak elő az érintett személy jogainak, szabadságainak és törvény által biztosított érdekeinek védelme érdekében; vagy

Ha a döntés nem vonatkozik konkrét személyes adatokra és a) az érintett személy és az Adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez szükséges; b) törvényileg engedélyezett az Adatkezelőre vonatkozó uniós jogszabályok vagy tagállami jogszabályok által és amely jogszabályok megfelelő intézkedéseket írnak elő az érintett személy jogainak, szabadságainak és törvény által biztosított érdekeinek védelme érdekében; vagy c) az érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul, a FRoSTA megfelelő intézkedéseket tesz az érintett személy jogainak, szabadságainak és törvény által biztosított érdekeinek védelme érdekében, de legalábbis az adatkezelő részéről biztosított emberi beavatkozáshoz való jog, saját álláspont kifejezéséhez való jog és a döntés kétségbe vonásához való jog érdekében.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val.

8. FELDOLGOZÁSHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Az érintett Felhasználó jogosult bármikor visszavonni személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

Ha a Felhasználó szeretné gyakorolni fenti jogát, bármikor kapcsolatba léphet a FRoSTA-val.

9. PANASZ BENYÚJTÁSÁHOZ VALÓ JOG A FELÜGYELETI SZERVHEZ VAGY BÍRÓSÁGHOZ

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérésével kapcsolatban, akkor haladéktalanul - legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül - tájékoztatja az adott személyt az intézkedések elmulasztásának okairól, valamint a felügyeleti szervhez történő panasz benyújtásának lehetőségéről és jogorvoslati eszközök igénybevételéről bíróság előtt.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati intézkedések sérelme nélkül minden érintett Felhasználónak jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti szervhez, elsősorban szokásos tartózkodási helye, munkavégzésének helye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit. A jogokkal érintett Felhasználónak jogában áll továbbá panaszt benyújtani a bírósághoz a felügyeleti szerv határozata ellen.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy bíróságon kívüli jogorvoslati intézkedések sérelme nélkül, beleértve a panasz felügyeleti szervhez történő benyújtását, minden érintett személy jogosult hatékony jogorvoslatra a bíróság előtt, ha úgy ítéli meg, hogy a GDPR alapján őt megillető jogok sérültek személyes adatainak feldolgozása során a GDPR rendelkezéseinek megsértése által. Az Adatkezelővel szemben indított eljárást az Adatkezelő székhelye szerinti, azaz a Lengyel Köztársaságban található bíróság előtt indítják el. Alternatív megoldásként az ilyen eljárást annak a tagállamnak a bírósága előtt is be lehet nyújtani, amelyben az érintett Felhasználó szokásos tartózkodási helye található.

IX. SÜTI TÁJÉKOZTATÓ

A FROSTA weboldala sütifájlokat használ. A sütik olyan informatikai adatok, elsősorban szöveges fájlok, amelyeket a weboldalak használatára szolgáló végfelhasználói eszközök tárolnak. A sütifájl ún. cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a sütifájl egyedi azonosítója. Olyan karaktersorozatból áll, amely segítségével a webhelyek és a kiszolgálók hozzárendelhetők egy adott böngészőhöz, amelyben a sütifájlok tárolásra kerülnek. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználói eszköz felismerését IP-címén, helyén és alkalmazott nyelvén keresztül, és az egyéni preferenciákhoz igazított internetes oldal megjelenítését. A sütik általában tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a végeszközön történő tárolás idejét, valamint az egyedi azonosító számot.

A sütifájlok segítségével a felhasználó preferenciáihoz módosítható a weboldal tartalma és optimalizálható a weboldalak használata. A sütik használatával a FROSTA a felhasználó részére kedvezőbb ajánlatot tud biztosítani a weboldal felhasználóinak. A sütiket használják továbbá anonim, összesített statisztikák létrehozásához is, amelyek segítenek megérteni, hogy a felhasználó miként használja a weboldalakat, ami lehetővé teszi a weboldalak szerkezetének és tartalmának tökéletesítését a felhasználó személyes azonosítása nélkül.

Kétféle sütifájl létezik: „munkamenet” és „állandó”. Ezek közül az első típus olyan ideiglenes fájlokból áll, amelyek a Felhasználó eszközén maradnak, amíg ki nem jelentkezik a weboldalról vagy ki nem kapcsolja az adott szoftvert (webböngészőt). A állandó fájlok a felhasználó eszközén maradnak a sütifájl paramétereiben megadott ideig, vagy amíg a felhasználó manuálisan eltávolítja azokat. Azokat a felhasználó bármikor törölheti webböngészőn keresztül vagy más szoftver segítségével.

Általában a böngészéshez használt szoftverek alapértelmezésként engedélyezik sütifájlok elhelyezését a végeszközön. Ezeket a beállításokat a felhasználó oly módon módosíthatja, hogy blokkolja a sütik automatikus kezelését a webböngésző beállításaiban, vagy tájékoztatást kér minden egyes átküldéskor a felhasználó eszközére. A sütik kezelésének lehetőségeiről és módjáról részletes információk találhatók a szoftver (böngésző) beállításaiban. A külső elemekből származó sütifájlok használatával az adatok átadásra kerülnek a jelen irányelvek IX. pontjában említett külső szolgáltatóknak, akik az ily módon begyűjtött adatokat tovább adhatják harmadik felek részére. Ezért szükséges tudatos felhasználói döntés meghozása a Felhasználó webböngészőjének beállításairól a sütifájlok vonatkozásában.

A sütifájlok használatának korlátozása befolyásolhatja a weboldalon elérhető funkciók egy részét.

X. A WEBOLDALBA BEÉPÍTETT KÜLSŐ ELEMEK (ÚN. PLUGINOK)

A FRoSTA weboldal minden egyes előhívásakor (egy hivatkozáson vagy a megfelelő fülön keresztül), a Felhasználó webböngészője automatikusan előhívja egy másik adatkezelő oldalára történő átirányítás letöltését, más oldal adatainak letöltése céljából, ami a tőle származó plug-in segítségével történik. Az ilyen technikai folyamat során az alany tájékoztatást kap arról, a Felhasználó a FRoSTA weboldal milyen aloldalát látogatta meg. A FRoSTA weboldalához integrált külső összetevők: Twitter, Instagram, Facebook, LINKEDIN, YOUTUBE, PINTEREST, GOOGLE+, Google Analytics és Google Adwords, GOOGLE+.

A Twitter, Instagram, Facebbok, LinkedIn, YouTube és Pinterest, Google+ összetevői adatokat gyűjtenek az adott közösségi felület felhasználói fiókjával kapcsolatban. Ezért az adatok integrálódhatnak a Felhasználó fiókjának adataival és tárolódhatnak rajta. Az összetevő segítségével minden alkalommal átadásra kerülnek a közösségi fiókba bejelentkezett felhasználó az adott FRoSTA aloldalon történő látogatására vonatkozó adatok. Ez megakadályozható a közösségi fiókból történő kijelentkezéssel.

1. TWITTER

A FRoSTA weboldala integrált Twitter összetevőket tartalmaz. A Twitter egy online közösségi platform, amely a virtuális internetes kommunikációt szolgálja.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103 USA, az Egyesült Államokon kívüli felhazsnálók számára a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írország.

A Twiterre vonatkozó adatvédelmi irányelv elérhető a twitter.com/en/privacy címen.

2. INSTAGRAM

A FRoSTA weboldala integrált Instagram összetevőket tartalmaz. Az Instagram egy online közösségi platform, amely a virtuális internetes kommunikációt szolgálja.

Az Instagram üzemeltetője az Instagram LLC, 1 Hacker Way, budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, CA, USA.

Az Instagramra vonatkozó adatvédelmi irányelv elérhető a help.instagram.com/155833707900388 és a www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen.

3. LINKEDIN

A FRoSTA weboldala integrált LinedIn összetevőket tartalmaz. A LinkedIn egy olyan online közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára üzleti kapcsolatok létrehozását és fenntartását.

A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 USA. Az Egyesült Államokon kívüli felhasználók számára az üzemeltető a LinkedIn Írország, adatvédelmi irányelvekre vonatkozó kérdések, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország. A LinkedIn használja továbbá az alábbiak leányvállalatait: Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame.

A LinkedIn adatvédelmi irányelvei elérhetők a www.linkedin.com/legal/privacy-policy címen. A LinkedIn sütihasználati irányelve elérhető a www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen. Ezen a címen találhatók továbbá a sütifájlok kikapcsolására vonatkozó információk is. A LinkedIn a www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalon e-mail, SMS és célzott reklámüzenetek küldését is lehetővé teszi, továbbá a hirdetési beállítások kezelésének lehetőségét is biztosítja.

4. YOUTUBE

Ezen az oldalon az Adatkezelő integrált YouTube összevetőket tartalmaz. A YouTube egy olyan online portál, amely lehetővé teszi a saját és mások videoklipjeinek szerkesztését és lejátszását, valamint azok kommentelését.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. A YouTube, LCC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA leányvállalata.

Az összetevő információt ad a YouTube és a Google számára a felhasználó által látogatott konkrét FROSTA aloldal címéről.

A YouTubera vonatkozó adatvédelmi irányelv elérhető a www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ címen.

5. PINTEREST

A FRoSTA weboldala integrált Pinterest közösségi hálózathoz tartozó összetevőket tartalmaz. A Pinterest egy vizuális tartalmak gyűjtésére szolgáló internetes közösségi hálózat. Ez a hálózat elsősorban vizuális információk cseréjére szolgálhat.

A Pinterest üzemeltetője a Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, az Egyesült Államokon kívüli Felhasználók részére pedig a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

A Pinterest adatvédelmi irányelve elérhető a policy.pinterest.com/pl/cookies címen, sütihasználatra vonatkozó irányelve pedig a policy.pinterest.com/pl/cookies címen.

6. FACEBOOK

A FRoSTA weboldala integrált Facebook közösségi hálózathoz tartozó összetevőket tartalmaz. A Facebook a virtuális kommunikációt szolgálja az internetes közösségi hálózat keretein belül. Ez a hálózat vélemények és tapasztalatok cseréjére szolgáló platformként szolgálhat vagy lehetővé teheti személyes vagy üzleti információk rendelkezésre bocsátását az online közösség számára. A Facebook olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók mind privát, mind pedig üzleti személyes profiljainak létrehozását. A Facebook nagymértékben a fényképek feltöltésén alapul.

A Facebook tulajdonosa a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívüli felhasználók számára a Facebook adatkezelője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írország.

A Facebook-bővítmények listája elérhető a facebook.com/about/privacy/ címen.

A Facebook adatvédelmi irányelve elérhető a facebook.com/about/privacy/ címen. Ezen az oldalon a felhasználó információkat találhat arra vonatkozóan, milyen intézkedéseket kell tenni a Facebookra történő adatátvitel megszüntetése céljából.

7. GOOGLE+

A FRoSTA weboldala integrált Google+ közösségi hálózathoz tartozó összetevőket tartalmaz. A Google+ a virtuális kommunikációt szolgálja az internetes közösségi hálózat keretein belül. Ez a hálózat vélemények és tapasztalatok cseréjére szolgáló platformként szolgálhat vagy lehetővé teheti személyes vagy üzleti információk rendelkezésre bocsátását az online közösség számára. A Google+ olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználók mind privát, mind pedig üzleti személyes profiljainak létrehozását.

A Google+ tulajdonosa a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google+ adatvédelmi irányelve elérhető a www.google.com/intl/en_ALL/+/policy/ és a policies.google.com/privacy címeken.

8. GOOGLE ANALYTICS

A FRoSTA weboldala integrált Google Analytics összetevőket tartalmaz anonimizálási funkciókkal. A Google Analytics az internetes hálózat elemzésére szolgál a weboldalt látogató felhasználók magatartására vonatkozó adatok gyűjtése, tárolása és elemzése által. A hálózat elemzése során többek között a Felhasználó által korábban látogatott weboldalakra, a látogatások gyakoriságára és a megjelenítés idejére vonatkozó információk kerülnek összegyűjtésre. A Google Analytics lehetővé teszi elemzési jelentések készítését. Ez az eszköz a weboldal optimalizálására és a hirdetési tartalmak optimalizálására szolgál.

A Google Analytics tulajdonosa a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google Analytics a "_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja, amely segítségével a Google lerövidíti és anonimizálja a Felhasználó IP-címét, amikor weboldalainkat egy uniós vagy egy EGT-tagországból jelenítik meg.

A Google Analytics olyan sütifájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó helymeghatározását. Az ily módon beszerzett adatok a Felhasználók IP-címe, amelyek többek között a látogatók és a kattintások származási helyének megismerését teszi lehetővé.

A Felhasználó kifogást emelhet a Google Analytics által generált adatok feldolgozása ellen. Ehhez telepítenie kell egy böngésző bővítményt, amely a tools.google.com/dlpage/gaoptout címen érhető el. A bővítmény blokkolja az adatátvitelt a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítmény telepítése a Google által végzett adatfeldolgozás elleni kifogásnak minősül.

A Google adatvédelmi irányelve elérhető a www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ oldalon és a www.google.com/analytics/terms/us.html címen.

9. GOOGLE ADWORDS

A FRoSTA weboldala integrált Google AdWords összetevőket tartalmaz. A Google AdWords egy online hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára hirdetések megjelenítését a Google keresési eredményeiben és a Google hirdetési hálózatán. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára konkrét kulcsszavak előre definiálását, amelyek segítségével a hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresési eredményei között, ha a felhasználó a kulcsszónak megfelelő keresési eredmény eléréséhez használja a keresőt. A Google hirdetési hálózatban a hirdetések automatikus algoritmus segítségével kerülnek a megfelelő internetes oldalakra, a korábban definiált kulcsszavak figyelembe vételével.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords a FRoSTA weboldalának promóciójára szolgál megfelelő hirdetések elhelyezésével harmadik felek weboldalain és a Google keresési eredményeiben, továbbá a külső hirdetések esetleges szerkesztésére a FRoSTA weboldalán. A Google AdWords összetevők sütifájlokat használnak. Az általuk gyűjtött adatokat a Google a FRoSTA weboldal látogatásaira vonatkozó statisztikák létrehozására használja fel, amelyek lehetővé teszik az AdWords hirdetéseket megjelenítő Felhasználók számát. Ez a marketingfolyamat optimalizálását szolgálja. A Google AdWords-ből származó információk nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását.

A Felhasználó kifogást emelhet a Google AdWords által generált adatok feldolgozása ellen a beállítások módosítása által a www.google.de/settings/ads címen.

A Google adatvédelmi irányelve elérhető a www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ címen.

A süti fájlokra vonatkozó irányelvek

Az alábbi Szabályzat a „süti” (cookie) fájlokról szól és azokra az oldalakra vonatkozik, melyek üzemeltetője a bydgoszczi székhelyű Frosta sp z o.o. (a továbbiakban: „internetes oldalak”).

Mik azok a „süti” fájlok?

Süti fájlok alatt azokat az informatikai adatokat, s mindenekelőtt azokat a szöveges fájlokat kell érteni, melyek a végfelhasználók internetezésre használt berendezésein vannak tárolva. Ezek az adatállományok segítik a felhasználó berendezésének felismerését és az egyén preferenciáit figyelembe véve befolyásolják az internetes oldalak megjelenését. A „süti” fájlok általában tartalmazzák annak az internetes oldalnak a nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolás idejét és egy egyedi számot.

Mire használják a „süti” fájlokat?

A „süti” fájlokat az internetes oldalak tartalmának személyre szabásához valamint optimalizálásához használják. Szintén alkalmazzák névtelen, összesített statisztikák létrehozásához is, amelyek segítik annak megértését, hogy a felhasználó milyen módon használja az internetes oldalt, s így javítani lehet annak struktúráját és tartalmát, a felhasználó személyes azonosítására azonban nem kerül sor.

Milyen „süti” fájlokat használunk?

Kétféle „süti” fájlt használunk: „időszakosat” és „állandót”. Az előző ideiglenes adatállomány, amely a felhasználó berendezésén az internetes oldalról való kilépésig vagy a program (böngésző) kikapcsolásáig marad meg. Az „állandó” fájlok a felhasználó berendezésén a „süti” fájlok paramétereiben meghatározott időtartamig tárolódnak vagy addig, amíg manuálisan eltávolítja azokat a felhasználó.

A „süti” fájlok eltávolítása

Általában az internetes oldalak megtekintésére szolgáló programok alapértelmezés szerint lehetővé teszik a „süti” fájlok tárolását a végberendezéseken. Ezt a beállítást úgy lehet megváltoztatni, hogy le kell tiltani a „süti” fájlok automatikus kiszolgálását az internetes böngésző beállításai között vagy bejelenteni azokat minden egyes elküldésükkor a felhasználó berendezésén. Részletes információ a „süti” fájlok használatának lehetőségéről és módjairól a szoftver (internetes böngésző) beállításaiban található.

A „süti” fájlok használatának korlátozása befolyásolhatja az internetes oldal egyes alkalmazhatósági lehetőségeit.